Strachy Na Lachy

Mury (оригинал Strachy Na Lachy)

Стены
On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt.
Он вдохновенный и молодой был, их - не сосчитать.
On im dodawał pieśnią sił, śpiewał że blisko już świt.
Он придавал им песней сил, пел, что близко рассвет.
Świec tysiące palili mu, znad głów unosił się dym,
Тысячи свечей горели ему, над головами уносился дым.
Śpiewał, że czas by runął mur...
Пел, что время рушить стену...
A oni śpiewali wraz z nim:
А они пели вместе с ним:
Wyrwij murom zęby krat!
Вырвите решётки со стен!
Zerwij kajdany, połam bat!
Разбейте цепи, сломайте кнут!
A mury runą, runą, runą
И стены будут падать, падать, падать,
I pogrzebią stary świat!
И похоронят старый мир!
W końcu na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów,
В конце концов, они запомнили наизусть песню и саму мелодию без слов,
Niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów.
Она несла в себе старый сюжет, пробирала до мурашек сердца и умы.
Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał, poklask ich brzmiał,
Они пели, они хлопали в ритм, точно выстрел, их хлопанье звенело,
I ciążył łańcuch i zwlekał świt...
И цепь давила, и задерживался рассвет...
A on wciąż śpiewał i grał:
А он все еще пел и играл:
Wyrwij murom zęby krat!
Вырвите решётки со стен!
Zerwij kajdany, połam bat!
Разбейте цепи, сломайте кнут!
A mury runą, runą, runą
И стены будут падать, падать, падать,
I pogrzebią stary świat!
И похоронят старый мир!
[x2]
[x2]
Aż zobaczyli, ilu ich, poczuli siłę i czas,
Однажды они увидели, сколько их, почувствовали силу и время,
I z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast;
И с песней, что уже близко рассвет, шли по улицам города;
Zrywali pomniki i rwali bruk - Ten z nami! Ten przeciw nam!
Крушили памятники и ломали тротуар. Тот с нами! Тот против нас!
Kto sam, ten nasz największy wróg!
Кто один, тот наш злейший враг!
A śpiewak właśnie był sam.
А певец как раз был один.
Patrzył na równy tłumów marsz,
Он смотрел на ровный марш толпы,
Milczał wsłuchany w kroków huk,
Молчал, вслушиваясь в рёв шагов,
A mury rosły, rosły, rosły,
И стены росли, росли, росли,
Łańcuch kołysał się u stóp...
Цепь качалась у ног...
[x2]
[x2]
Wyrwij murom zęby krat!
Вырвите решётки со стен!
Zerwij kajdany, połam bat!
Разбейте цепи, сломайте кнут!
A mury runą, runą, runą
И стены будут падать, падать, падать,
I pogrzebią stary świat!
И похоронят старый мир!
[x2]
[x2]
Wyrwij, wyrwij, wyrwij,
Вырвите, вырвите, вырвите,
Wyrwij murom zęby krat!
Вырвите решётки со стен!
Zerwij kajdany, połam bat!
Разбейте цепи, сломайте кнут!
A mury runą, runą, runą
И стены будут падать, падать, падать,
I pogrzebią stary świat!
И похоронят старый мир!

Поделиться переводом песни

Другие песни Strachy Na Lachy